سند تعهد و سند رضایت

سند تعهد و سند رضایت

سند رضایت

  • رضایت از شکایت
  • رضایت از چک
  • رضایت ازدواج مجدّد

سند تعهد

  • تعهد مالی و غیر مالی
  • تعهد دانشجویی
  • تعهد شهرداری

دیدگاه ها بسته است