مدارک لازم

مدراک لازم برای تنظیم و ثبت انواع اسناد رسمی

 • اصل کارت ملی متعاملین
 • سند کمپانی
 • بنچاق آخرین نقل و انتقال
 • برگه سبز نیروی انتظامی
 • تاییدیه نقل و انتقال خودرو
 • مفاصا حساب عوارض خودرو
 • بیمه نامه
 • سند مالکیت
 • بنچاق و خلاصه معامله
 • اصل کارت ملی متعاملین
 • مفاصا حساب دارایی
 • پایان کار مسکونی
 • مفاصا حساب عوارض شهرداری
 • سند مالکیت
 • بنچاق و خلاصه معامله
 • اصل کارت ملی متعاملین
 • مفاصا حساب دارایی
 • پایان کار اداری یا تجاری
 • مفاصا حساب عوارض پسماند شهرداری
 • مفاصا حساب عوارض مشاغل شهرداری
 • مفاصا حساب بیمه
 • نامه معرفی بانک
 • سند مالکیت
 • بنچاق
 • کارت ملی (مالک ملک)
 • کارت ملی (وام گیرنده)
 • کارت ملی دانشجو
 • کارت ملی ضامن(در صورت نیاز به ضامن)
 • فیش حقوقی ضامن (در صورت نیاز به ضامن)
 • شماره دانشجویی و مشخصات تحصیلی
 • اصل کارت ملی متعاملین
 • سند رسمی مالکیت یا سندرسمی اجاره با حق احداث بناء یا قرارداد رسمی حاکی از این که مورد معامله در ازاء سرمایه گذاری با حق فروش از طریق احداث بناء بر روی عرصه به پیش فروشنده اختصاص یافته است .
 • پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد
 • بیمه نامه مربوط به مسئولیت موضوع ماده (۹) این قانون
 • تائیدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان
 • پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک
 • اصل کارت ملی زوج و زوجه
 • اصل سند نکاحیه
 • استعلام مهریه از دفتر ازدواج
 • کارت ملی مالک و مستأجر
 • اسناد مالکیت

دیدگاه ها بسته است