رضایت از شکایت

رضایت از شکایت شامل تمامی دعاوی میشود که قابل گذشت است و شاکی با داشتن شماره پرونده و کلاسه پرونده و شماره دادنامه میتواند به دفترخانه مراجعه و از شکایت خود صرف نظر کرده که شامل رضایت از چک های برگشتی و شکایت های حقوقی و کیفری میباشد. ادامه مطلب