به اجرا گذاشتن چک و چگونگی آن در مراجع ثبتی و قانون تجارت

به اجرا گذاشتن چک و چگونگی آن در مراجع ثبتی و قانون تجارت تعریف چک در ماده ۳۱۰ به اجرا گذاشتن چک و قانون تجارت از چک بعنوان نوشته ای یاد شده که به موجب آن صادر کننده چک وجوهی را که نزد بانک محال علیه (بانکی که باید وجه را بپردازد) دارد . کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید و… ادامه مطلب