قوانین و مستندات پیرامون مالیات و نحوه محاسبه آن در قرارداد صلح عمری

قوانین و مستندات پیرامون مالیات و نحوه محاسبه آن در قرارداد صلح عمری الف) مطابق ماده ۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم «نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیراز عقد بیع انجام می‌شود(به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات ‌مربوط مشمول مالیات است )،مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی ‌املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین‌، هر دو ملک باشند… ادامه مطلب